LOADING
PREV
NEXT
http://kzi.kz/modules/mod_image_show_gk4/cache/1.Pogon.03f441ba4edd7b3dc26e5590dd70dfe4gk-is-129.jpg
http://kzi.kz/modules/mod_image_show_gk4/cache/1.Pogon.1gk-is-129.JPG
http://kzi.kz/modules/mod_image_show_gk4/cache/1.FootVolei.001gk-is-129.JPG

  • Погоны из рук Президента ...
  • Просмотр фильма «Балалық ...
  • Соревнования по футболу и...

Погоны из рук Президента Республики Казахстан

4 июля 2018 года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев на Торжественной церемонии подъема государственного флага, посвященной празднованию 20-летия города Астана вручил офицерские погоны лучшим выпускникам 2018 года ВУЗ-ов МВД РК.

Find more

Просмотр фильма «Балалық шағымның аспаны»

В целях формирования высокого исторического сознания, развития чувства казахстанского патриотизма и повышения культурного уровня курсантов 1-3 курсов Академии, приобщения их к истории, достояниям национальной культуры, 5 июля 2018 года в

Find more

Соревнования по футболу и волейболу

23 июня 2018 г. на базе Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова были проведены соревнования по футболу и волейболу среди профессорско-преподавательского и вольнонаемного состава Академии посвященного Дню Казахстанской полиции и

Find more

Дистанционная международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки. Бейсеновские чтения»

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2018 жылғы 26 қазанда Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы «Заманауи ғылымның өзекті мәселелері. Бейсенов оқулары» атты халықаралық қашықтық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференция жұмысы төмендегідей секциялар бойынша өткізіледі:

1.Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық дамуы;

2.Қылмыстық, қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру келешегі және қылмыстылықты ескертудің проблемалары; 

3.Қылмыстылыққа қарсы әрекет етудің қылмыстық-процестік, криминалистикалық және жедел-іздестіру аспектілері;

4.Мемлекеттік басқару, әкімшілік құқықты жетілдіру және ІІО әкімшілік қызметі мәселелері;

5.Азаматтық заңнаманы жетілдіру және қазіргі кезеңде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуы;

6.Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің арнайы, дене және психологиялық дайындығы; 

7.Заңгердің тіл мәдениеті.

Конференцияның жұмысына қатысу үшін 2018 жылдың 25 маусымына дейін ұйымдастыру комитетіне мыналарды ұсыну қажет:

•мақаланы қағаз және электронды тасымалдағышта (талаптар қоса тіркеледі);

•мақала талқыланған кафедра (орталық) отырысының хаттамасынан үзінді; 

•ғылыми дәрежесі жоқ тұлғалар үшін – ғылыми мақаланың тақырыбы бойынша ғылым кандидатынан (докторынан) оң рецензия.

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. 

Аталған мерзімнен кеш ұсынылған және талаптарға сәйкес дұрыс рәсімделмеген мақалалар жарияланбайды. 

Өтінім үлгісі:

Т.А.Ә. толығымен______________________________

Жұмыс орны (оқу орны)_________________________

Лауазымы_______________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы_________________________

Арнаулы (әскери) атағы_________________________

Баяндаманың атауы_______________________________

Секция______________________________________

Байланыс телефондары, e-mail____________________

Мақалаға қойылатын талаптар:

1)жоғарғы оң жақ бұрышында – автордың тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, жұмыс орны, ғылыми дәрежесі, атағы (толығымен);

2)мақаланың атауы – жолдың ортасында бас әріптермен;

3)мәтін Word редакторында, шрифті Times New Roman, қаріп 14;

4)жол аралығы – бір жарым (1,5);

5)абзац шегі – 1,25;

6)жиектері: сол жағы – 3 см, оң жағы – 1 см, жоғарғы және төменгі – 2 см;

7)сілтеме автоматты түрде мәтіннің соңында;

8)беттер саны – 5 беттен аспау керек (А 4 форматында).

Мақаладағы келтірілген фактілік мәліметтер мен цитаталардың нақтылығына автор жауап береді. Мақала мәтіні ғылыми және стилистикалық редакцияланған болу керек. Редакциялық алқа жариялауға ұсынылған материалдарды іріктеуге құқылы. Бұрын басылымдарда жарияланған, редакция талаптарына сәйкес келмейтін материалдар қаралмайды және қайтарылмайды.

Мекенжайы: 100021, Қарағанды қ., Ермеков көш., 124, Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, жалпы білім беретін пәндер кафедрасы (226 - каб.), ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімі (802 - каб.); е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Байланыс телефоны: 8(7212) 30-33-82: Х.К. Уразбаев 

8(7212) 30-34-12: Ж. Ш. Құсайынов.

сот.+7 702 334 7571  Ә.Б. Жағыпар.

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 26 октября 2018 года, проводит дистанционную  международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы современной науки. Бейсеновские чтения».

Работа конференции будет проходить по следующим секциям:

1.Государственно-правовое развитие Республики Казахстан;

2.Перспективы совершенствования уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и проблемы предупреждения преступности; 

3.Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты противодействия преступности;

4.Вопросы государственного управления, совершенствования административного законодательства и административной деятельности ОВД;

5.Совершенствование гражданского законодательства и социально-экономическое развитие государства на современном этапе;

6.Специальная, физическая и психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов;

7.Языковая культура юриста.

Для участия в работе конференции необходимо до 25 июня 2018 года представить:

•статью на бумажном и электронном носителях (требования прилагаются);

•выписку из протокола заседания кафедры (центра), на котором обсуждалась статья; 

•для лиц, не имеющих ученой степени, – положительную рецензию от кандидата (доктора) наук по теме научной статьи.

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Статьи, представленные позже указанного срока и оформленные с нарушением требований, не публикуются.

Образец заявки:

Ф.И.О. (полностью)______________________________

Место работы (учебы)_________________________

Должность__________________________________

Ученая степень, звание_________________________

Специальное (воинское) звание____________________

Название доклада_____________________________

Секция _______________________________________

Контактные телефоны, e-mail_____________________

Требования к статье:

1)в правом верхнем углу – фамилия, имя, отчество автора, должность, место работы, ученая степень, звание (полностью);

2)название статьи – по центру прописными буквами;

3)текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14;

4)интервал – полуторный (1,5);

5)абзацный отступ – 1,25;

6)поля: слева – 3 см, справа – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см;

7)сноски автоматические в конце текста;

8)количество страниц – до 5 (формат А4).

За точность приведенных в статье фактических данных и цитат отвечает автор. Текст статьи должен быть отредактирован научно и стилистически. Редколлегия оставляет за собой право отбора предлагаемых для опубликования материалов. Материалы, ранее опубликованные в других печатных изданиях, не соответствующие требованиям, редакцией не рассматриваются и не возвращаются.

Адрес: 100021, г. Караганда, ул. Ермекова, 124, Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, кафедра общеобразовательных дисциплин (каб. 226)., отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы (каб. 802);  е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Контактный телефон: 8(7212) 30-33-82:  Уразбаев Х. К. 

8(7212) 30-34-12:   Кусаинов Ж. Ш. 

сот.+7 702 334 7571  Жагыпар А. Б. 

 

«Екі жұлдыз»

13 февраля 2018 года в актовом зале Карагандинской академии МВД Республики Казахстана имени Баримбека Бейсенова факультетом заочного обучения и 1 курсом факультета очного обучения проведен конкурс «Екі жұлдыз» посвященный 20-летию г. Астаны.

Подробнее:

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Мировая экономика так и не оправилась от последствий глобального финансово-экономического кризиса. Восстановление идёт очень медленными и неуверенными темпами, а где-то ещё продолжается спад. Геополитический кризис и санкционная политика ведущих держав создает дополнительное препятствие для восстановления мировой экономики.

Я из своего опыта предчувствую, что ближайшие годы станут временем глобальных испытаний. Будет меняться вся архитектура мира. Достойно пройти через этот сложный этап смогут далеко не все страны. Этот рубеж перейдут только сильные государства, сплочённые народы. Казахстан, как часть мировой экономики и страна, которая находится в непосредственной близости к эпицентру геополитического напряжения, испытывает негативное влияние всех этих процессов. В результате мы видим, что происходит: падают цены на мировых рынках, и в целом замедляется экономический рост.

Как известно, прогнозы развития мировой экономики на 2014 и следующие два года пересмотрены Международным валютным фондом и Всемирным банком в сторону понижения. Поэтому нам необходимо оперативно пересмотреть некоторые позиции, а также внести корректировки в планы на предстоящий период. У нас нет времени на раскачку. Те меры, о которых сегодня пойдёт речь, следует реализовать уже с 1 января 2015 года. Мы должны оперативно принять все возможные меры для предотвращения негативных тенденций.

Сегодня по моему поручению Правительство уже ведёт активную работу. Мы пересмотрели параметры республиканского бюджета на 2015-й год. И это правильно, так как падение цен на наши экспортные сырьевые ресурсы приводит к снижению поступлений средств в доходную часть бюджета. Но при этом перед Правительством ставится непростая, но конкретная задача - обеспечить все социальные обязательства в полном объёме.

В условиях кризиса, как показывает мировой опыт, происходит переориентация экономической политики. Поддержку должны получить те отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и занятости. Такой опыт у нас уже был. Достаточно вспомнить наши успешные антикризисные меры в 2007-2009 годах. Как видите, жизнь вносит коррективы в наши планы. И мы должны дополнить платформу партии новым содержанием, исходя из сегодняшних реалий.

По моему поручению Правительство завершило разработку новой масштабной программы развития. Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят перед нами, я объявляю о Новой Экономической Политике Казахстана «Нұрлы Жол». Этому я посвящаю новое Послание народу на 2015 год. Она будет иметь контрцикпичный характер и будет направлена на продолжение структурных реформ в нашей экономике. Что это означает?

В годы, когда ситуация на внешних рынках благоприятствовала, а цены на нефть и нашу экспортную продукцию были на достаточно высоком уровне, мы направляли доходы от экспорта сырья в Национальный Фонд. Одной из основных задач Нацфонда является повышение устойчивости нашей экономики перед внешними шоками, в том числе и при снижении цен на природные ресурсы.

Все эти годы доходы от добычи сырья и его продажи мы откладывали в этот Фонд. 10 миллиардов долларов мы направили на борьбу с кризисом 2007-2009-х годов. Остальные деньги мы не проели и не потратили, а сохранили и преумножили. Сейчас наступает тот самый период, когда мы должны использовать эти резервы. Они помогут преодолеть непростые времена и стимулировать рост нашей экономики. Эти ресурсы предназначены не для краткосрочных мер. Они будут направлены на дальнейшее преобразование экономики. А именно - на развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса.

В феврале было принято решение о выделении одного триллиона тенге из Нацфонда для поддержки экономического роста и занятости в 2014-2015 годы, двумя траншами по 500 миллиардов тенге. Для завершения начатых проектов и решения наиболее острых вопросов поручаю Правительству направить второй транш средств из Нацфонда в размере 500 миллиардов тенге на следующие цели.

Первое. Необходимо дополнительно выделить 100 миллиардов тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. Второе. Для оздоровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов поручаю обеспечить в 2015 году дополнительную капитализацию Фонда проблемных кредитов в размере 250 миллиардов тенге.

Третье. Для привлечения новых инвестиций необходимо улучшить соответствующие условия. С этой целью поручаю направить 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры специальных экономических зон «Хоргос - Восточные ворота» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау и Таразе.

Четвёртое. На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017 поручаю выделить для кредитования 40 миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже направленным 25 миллиардам.

Пятое. В преддверии ЭКСПО-2017 нам нужно позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры Астаны. Столичный аэропорт уже в этом году достигнет своей максимальной пропускной способности - 3,5 миллиона человек. Поэтому для увеличения его потенциала поручаю выделить в 2015 году 29 миллиардов тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров в год.

Уважаемые казахстанцы!

С учётом новых внешних рисков для развития экономики нам нужны новые инициативы для стимулирования деловой активности и занятости. Стержнем Новой Экономической Политики станет План инфраструктурного развития, который я сегодня хочу обнародовать. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со Второй пятилеткой реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля государства - 15 процентов.

Первое. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Оно будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принципу. Прежде всего, нужно реализовать основные автодорожные проекты. Это Западный Китай - Западная Европа; Астана-Алматы; Астана-Усть-Каменогорск; Астана-Актобе-Атырау; Алматы - Усть-Каменогорск; Караганда - Жезказган - Кызылорда; Атырау-Астрахань.

Также необходимо продолжить создание логистического хаба на востоке и морской инфраструктуры на западе страны. Повышению экспортного потенциала в западном направлении через порты на Каспии будут способствовать масштабная паромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты - Ерсай. Поручаю Правительству проработать вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в «сухих» и морских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС.

Второе. Развитие индустриальной инфраструктуры. Реализация инфраструктурных проектов вызовет большой спрос на стройматериалы, продукцию и услуги для транспортно-коммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер.

В этой связи, во-первых, надо закончить работу по формированию инфраструктуры в существующих специальных экономических зонах. Правительству и акимам необходимо оперативно принять меры по их наполнению реальными проектами. Во-вторых, следует проработать вопрос строительства в регионах новых индустриальных зон, нацеленных на развитие производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Отдельное направление - инфраструктура для туризма. Главным её преимуществом является возможность создания большего числа рабочих мест. Здесь создание одного рабочего места обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности.

Третье. Развитие энергетической инфраструктуры. В энергетике за прошедшие 5 лет в рамках программы индустриализации проведена большая работа. Тем не менее, ограниченность магистральных сетей вызывает дефицит электроэнергии в южных регионах страны, природного газа - в центральных и восточных областях. Надо сосредоточиться на двух проектах. Построить высоковольтные линии в направлениях «Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск» и «Семей-Актогай-Талдыкорган-Алматы». Это позволит создать сбалансированное энергообеспечение казахстанскими электростанциями всех регионов страны.

Четвертое. Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения. Общая потребность в инвестициях составляет не менее 2 триллионов тенге с ежегодным выделением до 2020 года из всех источников финансирования не менее 200 миллиардов тенге.

Сегодня большой интерес к инвестициям в модернизацию ЖКХ проявляют Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, а также частные инвесторы. Нужно обеспечить их максимальное привлечение через предоставление долгосрочных инвестиционных тарифов. Чтобы не допустить значительного увеличения тарифов, необходимо софинансирование государством таких проектов. В этой связи на ускорение темпов модернизации систем тепло- и водоснабжения дополнительно к уже предусмотренным в бюджете средствам целесообразно направлять до 100 миллиардов тенге ежегодно.

Пятое. Укрепление жилищной инфраструктуры. Формирование агломераций сопровождается значительным перетоком населения. Это создаёт давление на рынок труда и инфраструктуру городов, в том числе и на жилищный фонд. Поэтому следует пересмотреть подходы к строительству арендного жилья. Государство будет строить социальное арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. Предоставление жилья напрямую, без посредников и под максимально низкие проценты за кредит, позволит снизить стоимость его приобретения. Отсутствие первоначального взноса и низкие проценты за ипотеку сделают жилье более доступным для широких слоев казахстанцев. Поэтому дополнительно увеличим финансирование строительства арендного жилья на сумму 180 миллиардов тенге в течение 2015-2016 годов.

Шестое. Развитие социальной инфраструктуры. Прежде всего, это решение проблем аварийных школ и трёхсменного обучения. Это один из основных индикаторов нашей Предвыборной платформы. Предусмотренные в трехлетнем бюджете средства не позволяют решить эту проблему до 2017 года. Поэтому поручаю Правительству дополнительно направить 70 миллиардов тенге. Другой вопрос - нехватка детских садов. Поручаю для кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных организациях в течение 3 лет дополнительно направить 20 миллиардов тенге. Акимы должны максимально заняться этой работой и привлечением частного сектора.

В рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с отраслями экономики и подготовка кадров. Поручаю сформировать материально-техническую базу этих учебных заведений, направив на эти цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года.

Седьмое. Необходимо продолжить работу по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Таких условий у нас в стране ранее не было. Следует продолжить работу по развитию МСБ как драйвера экономического роста и увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 2050 году. Поэтому необходимо эффективно использовать кредитные линии для малого и среднего бизнеса за счет АБР, ЕБРР, Всемирного банка на общую сумму 155 миллиардов тенге в 2015-2017 годах.

Уважаемые казахстанцы!

Ситуация в мировой экономике такова, что в кризисных условиях достичь поставленной цели без дополнительных финансовых ресурсов достаточно сложно. Я принял решение о дополнительном выделении из Национального фонда до 3 миллиардов долларов ежегодно на период с 2015 по 2017 годы. Поручаю Правительству в недельный срок подготовить соответствующие решения для выделения средств из Нацфонда и учесть необходимые средства в проекте республиканского бюджета на 2015 год. Также Правительству необходимо принять меры и обеспечить эффективное и рациональное использование этих средств.

Созданная мною комиссия будет строго следить за эффективным расходованием средств и докладывать мне лично. Спрос будет строгим за каждый тенге. Особая ответственность возлагается на всех акимов. «Нур Отану» надо активно подключиться к этой работе и установить жёсткий партийный контроль на всех уровнях.

Инвестиции из Нацфонда должны сопровождаться обязательным проведением структурных реформ в соответствующих сферах экономики. Для этого необходимо обеспечить совместную реализацию проектов с международными финансовыми организациями. Например, Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР и ИБР уже готовы выделить сумму порядка 9 миллиардов долларов в 90 приоритетных проектов. Выделенные средства нацелены поддержать инвестиционную активность, предотвратить снижение доходов населения и стимулировать создание новых рабочих мест. В результате будет обеспечен устойчивый рост экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Наши программы развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства будут продолжены. Об этом будем вести предметный разговор на первом расширенном заседании Правительства в следующем году. Новая Экономическая Политика «Нурлы Жол» - наш глобальный шаг на пути в число 30 самых развитых стран мира.

Сегодня созданы все необходимые условия для успешной работы. Проведена административная реформа, работает новая структура Правительства и исполнительной власти. Каждый министр знает, что делать. Мы устранили дублирование и ненужные звенья в управлении. Акимы наделены необходимым объёмом полномочий. В регионах есть всё - программы, ресурсы, финансовые средства. Каждый отвечает за свой участок работы. Надо только засучить рукава и приняться за дело.

Новая Экономическая политика «Нұрлы Жол» станет двигателем роста нашей экономики на ближайшие годы. Только за счёт строительства дорог будут созданы новые 200 тысяч рабочих мест. А это означает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы жол» произведёт мультипликативный эффект и на другие отрасли экономики: производство цемента, металла, техники, битума, оборудования и сопутствующих услуг. Дороги - это линии жизни для Казахстана. В наших необъятных просторах вокруг дорог всегда возникала и развивалась жизнь. Мы обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от сердца - артерии. Как от солнца - лучи.

Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество. Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объёмы транзита через страну. Наши граждане будут ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион. Улучшится социальная инфраструктура, новые и современные школы и больницы будут оказывать высококачественные услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца. А самое главное - всё это, останется на нашей земле как богатство наших будущих поколений.

Уважаемые казахстанцы!

Впереди - большая и ответственная работа. Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие - это живительный кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически - мы просто живём. Мы должны сами беречь наше единство и межэтническое согласие. Извне, никто и никогда не придет делать это за нас. Наша молодежь растёт в новой, независимой стране. Нынешнее поколение не видело межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие воспринимают стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как нечто положенное от рождения.

Ведь что такое стабильность и согласие? Это семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир - это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир - это стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Мир и стабильность - это общенародное достояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и укреплять. Я всегда говорю: молодежь - опора нашего будущего. Государство открыло перед новым поколением все двери и все пути! «Нұрлы Жол» - вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной динамичной молодежи!

В следующем году мы торжественно отметим 20-летие принятия Конституции и создания Ассамблеи народа Казахстана. Отмечая эти даты, нам важно сделать казахстанцев ещё более сильными в духовном плане, едиными и ещё более толерантными. Я убеждён, что на новом ответственном витке истории обретёт новое звучание и более глубокий смысл наш главный принцип - Казахстан, только вперёд! Желаю всем успехов и достижения новых вершин, которые поднимут на еще большую высоту нашу Родину!

Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ
1.Как поступить в Академию?

1) Выпускник 11 класса;

2) В первую очередь нужно обратиться территориальные органы внутренних дел для составления дела;

3) Подготовка к сдаче нормативов по физической подготовке предусматривают выполнение абитуриентами следующих видов упражнений:
бег на 100 метров (юноши, девушки);
бег (кросс) на 1 000 метров (девушки);
бег (кросс) на 3 000 метров (юноши);
подтягивание на высокой перекладине (юноши);
комплексное силовое упражнение (девушки).

4) Профильный предмет - Всемирная история (не менее 7 баллов);

2.  
3.  

Доктор PhD

Информация о требованиях, предъявляемых к желающим
получить ученую степень «доктор PhD» по специальности
«6D030300-Правоохранительная деятельность»
в институте послевузовского образования
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова

Порядок приема документов для поступления в докторантуру PhD

В докторантуру PhD Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова принимаются сотрудники органов внутренних дел, в возрасте не старше 40 лет, окончившие научно-педагогическую магистратуру и имеющие академическую степень «магистр юридических наук», практический стаж работы в правоохранительных органах или научно-педагогический стаж не менее 3 лет.

Кандидаты на учебу, поступающие в докторантуру PhD, подают рапорта на имя руководителя МВД, ДВД, ДВДТ, ДУИС, организаций образования МВД. В рапорте указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, число, месяц, год рождения, образование.

На кандидатов на учебу в докторантуру PhD, кадровые аппараты направляют в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова следующие документы:
1) личное дело;
2) учебное дело, которое содержит:

рапорт кандидата на учебу в произвольной форме;
служебную характеристику и аттестационный лист за последний период службы;
копию протокола отборочной комиссии о направлении на учебу с указанием должности, на которую предполагается назначение сотрудника после окончания докторантуры PhD;
личный листок по учету кадров;
копию удостоверения личности;
копию документа об образовании;
шесть фотографий размером 3х4 сантиметров;
медицинскую справку формы 086-У;

обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; копию сертификата о сдаче тестов по иностранному языку (английский, французский, немецкий) по программам Test of English as a Foreign Language, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), (TOEFL, пороговый балл - не менее 560), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6.0), Grundbaustein DaF (пороговый балл - С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, пороговый балл - С 1), Diplome d'Etudes en Langue franзais (DELF, пороговый балл - В 2), Diplome Approfondi de Langue franзais (DALF, пороговый балл - С 1), Тest de connaisances de franзais (TCF, пороговый балл - не менее 400), (в случае их наличия)

список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).

 

Порядок проведения вступительных экзаменов

Кандидаты на учебу, поступающие в докторантуру PhD Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова сдают вступительные экзамены:

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий);
2) по специальности.

Кандидаты на учебу, имеющие сертификат о сдаче теста по иностранному языку освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру PhD.

Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан. На период проведения вступительных экзаменов докторантуру PhD в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова создается экзаменационная комиссия по специальности. Экзамен по специальности для поступающих в докторантуру PhD проводится в объеме профессиональных учебных программ предыдущего уровня образования. Форма проведения вступительного экзамена по специальности определяется высшим учебным заведением самостоятельно. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова создается апелляционная комиссия.

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений кандидатов на учебу, не согласных с результатами вступительных экзаменов. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от кандидатов, поступающих в докторантуру PhD по содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, поступающим в докторантуру PhD. Заявления по содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного календарного дня со дня подачи заявления. Апелляционная комиссия работает с каждым кандидатом в индивидуальном порядке. В случае неявки кандидата на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, кандидат, подавшее апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

Зачисление в докторантуру PhD Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова

Зачисление в число докторантов PhD осуществляется приемной комиссией.

На обучение в докторантуру PhD Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова по государственному образовательному заказу зачисляются кандидаты на учебу, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-балльной шкале оценок. Кандидатам на учебу, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий), зачисляется наивысший балл по 100-балльной шкале оценок.

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при зачислении получают кандидаты на учебу, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право получают кандидаты, имеющие наиболее высокую оценку по иностранному языку. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности.

На основании протокола приемной комиссии начальник Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им.Б.Бейсенова издает приказ о зачислении в докторантуру PhD, который является основанием для откомандирования кандидатов на учебу из органа внутренних дел в распоряжение Академии.

Порядок оформления обоснования по планируемому диссертационному исследованию

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии), специальное звание, должность кандидата на учебу.
2. Фамилия, имя и отчество (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, ВУЗ, в котором работает предполагаемый отечественный или зарубежный консультант.
3. Тема планируемого диссертационного исследования.
4. Актуальность планируемой темы диссертационного исследования.
5. Степень разработанности научной проблемы.
6. Цель и задачи планируемого диссертационного исследования.
7. Объект и предмет планируемого диссертационного исследования.
8. Методология планируемого диссертационного исследования.
9. Ожидаемые результаты диссертационного исследования, их теоретическая и практическая значимость. Предполагаемые направления их внедрения и апробации.
Примечание: Обоснование планируемого диссертационного исследования печатается при помощи устройств компьютерной техники размером 14 шрифта Тіmеs New Roman через один межстрочный интервал, объем обоснования должен быть не менее трех страниц.
(подпись, фамилия, имя, отчество, кандидата на учебу)
Согласован (подпись, фамилия, имя, отчество научного консультанта)

Телефон доверия