Состав диссертационного совета

Приказом председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН Республики Казахстан «Об открытии диссертационных советов по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (PhD), в 2016 году» в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова создан диссертационный совет по специальности 6D030300 «Правоохранительная деятельность», - председателем диссертационного совета назначен заместитель начальника Академии по учебной работе д.ю.н., профессор Токубаев Зайрулла Сембаевич.

Председателем диссертационного совета назначен заместитель начальника Академии
по учебной работе
д.ю.н., профессор
Токубаев Зайрулла Сембаевич.

Подробнее:

Защита диссертации Шегебаевой А.Р.

В Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека  Бейсенова состоялась защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)Шегебаевой Айгерим Рысбаевнына тему: «Қазақстанның қылмыстық-құқықтық саясатында жеке өмірге қолсұғылмаушылық құқығын қамтамасыз ету» по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность.

{youtube}K0xSbSHyk3Y{/youtube}

Защита диссертационных работ

Қазақстан Республикасының ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында Қайнар Ерболат Ержанұлының 6D030300 – «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесіндегі ұйымдасқан қылмыстылықпен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

{youtube}e85ThqhZqh0{/youtube}

Қазақстан Республикасының ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында Мұрашбеков Олжас Берікұлының 6D030300 – «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған «Компьютерлік қылмыстарды тергеудің процессуалдық және криминалистикалық аспектілері» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады. 

{youtube}cCbuFSojQik{/youtube}

Заседание диссертационного совета №3

В 10:00 часов:

Соискатель – Балгожина Майгуль Егеубаевна

Тема диссертации – «Қазақстан Республикасында рецидив қылмыстылықты ескертудің концептуалдық негіздері».

Научные консультанты:

Отечественный – заместитель начальника Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова по учебной работе, доктор юридических наук, профессор Токубаев Зайролла Сембаевич.

Зарубежный – Профессор кафедры уголовного права и криминологии Кыргызско – Российского Славянского университета имени первого Президента Россий Б.Н. Ельцина доктор юридических наук, профессор Джаянбаев Камалидин Ишмаматович.

Эксперт из состава Диссертационного совета – начальник института послевузовского образования Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова, кандидат юридических наук, доцент Уметов Алижан Уметович.

Рецензенты:

1. Профессор кафедры права Международного казахско – турецкого университета имени Кожа Ахмета Яссауи, доктор юридических наук Нақыпов Балғабай.

2. Заведующий кафедрой юридических дисциплин Академии «Болашак», кандидат юридических наук, доцент Кабжанов Акылбек Тайбулатович.

Аннотация (русский)
Аннотация (казахский)
Аннотация (английский)
Список публикации
Отзыв зарубежного научного руководителя
Отзыв отечественного научного руководителя
Диссертация
Рецензия
Рецензия 

 

В 14:00 часов:

 Соискатель – Райбаев Даулет Кумарбекович

 

Тема диссертации – «Діни экстремизмге байланысты қылмыстарды ескертудің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық проблемалары».

Отечественный – заместитель начальника Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова по учебной работе, доктор юридических наук, профессор Токубаев Зайролла Сембаевич.

Зарубежный – Профессор кафедры уголовного права и криминологии  Кыргызско – Российского Славянского университета имени первого Президента Россий Б.Н. Ельцина доктор юридических наук, профессор Джаянбаев Камалидин Ишмаматович.

Эксперт из состава Диссертационного совета – заместитель начальника Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Сайтбеков Айдар Муталикович.

Рецензенты:

1. Профессор кафедры уголовного права и криминологии Алматинской Академии МВД РК, доктор юридических наук, профессор Рустемова Гаухар Рустембековна.

2. Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова, кандидат юридических наук, доцент Машабаев Аманбек Жуканович.

Аннотация (русский)
Аннотация (казахский)
Аннотация (английский)
Список публикации
Отзыв зарубежного научного руководителя
Отзыв отечественного научного руководителя
Диссертация
Рецензия
Рецензия

2017 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының 6D030300 «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңесінде келесі докторлық диссертациялар қорғалады: (Қарағанды қ., Ермеков көш., 124)

 

Сағат 10:00-де:

 

 ІзденушіБалғожина Майгүл Егеубайқызы.

 

Диссертация тақырыбы – «Қазақстан Республикасында рецидив қылмыстылықты ескертудің концептуалдық негіздері».

 

Ғылыми кеңесшілер:

 

Отандық – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары, заң ғылымдарының докторы, профессор Тоқыбаев Зайролла Сембайұлы.

 

Шетелдік – Ресей тұңғыш Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз – Ресей Славян университетінің қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Джаянбаев Камалидин Ишмаматович.

 

Диссертациялық кеңестің құрамынан сарапшы – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясының Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Үметов Алижан Үметұлы.

 

Рецензенттер:

 

1.Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университетінің құқық кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы Нақыпов Балғабай.

 

2.«Болашақ» Академиясының құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Кабжанов Ақылбек Тайболатұлы.

 

 Сағат 14:00-де:

 

Ізденуші – Райбаев Дәулет Құмарбекұлы

 

Диссертация тақырыбы – «Діни экстремизмге байланысты қылмыстарды ескертудің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық проблемалары».

 

Ғылыми кеңесшілер:

 

Отандық – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары, заң ғылымдарының докторы, профессор Тоқыбаев Зайролла Сембайұлы.

 

Шетелдік – Ресей тұңғыш Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз – Ресей Славян университетінің қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Джаянбаев Камалидин Ишмаматович.

 

Диссертациялық кеңестің құрамынан сарапшы – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясының орынбасары, заң ғылымдарының кандидаты, қауымдасқан профессор Сайтбеков Айдар Мүтәлікұлы.

 

Рецензенттер:

 

1.ҚР ІІМ Алматы Академиясының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Рүстемова Гаухар Рүстембекқызы.

 

2.Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Машабаев Аманбек Жұқанұлы.

 14 января 2017 года на Диссертационном совете Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова по защите докторских диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности 6D030300 «Правоохранительная деятельность» состоится защита следующих докторских диссертации: (г. Караганда, ул. Ермекова, 124)

Объявление

2016 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының 6D030300 «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңесінде келесі докторлық диссертациялар қорғалады: (Қарағанды қ., Ермеков көш., 124)

Сағат 10:00-де:

Ізденуші – Тоқыбаев Қуандық Зайроллаұлы.

Диссертация тақырыбы – мемлекеттік құпияларды қамтитын арнайы тақырып.

Ғылыми кеңесші:

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі Қызылов Мирлан Ахмедияұлы

Диссертациялық кеңестің құрамынан сарапшы – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының криминалистика кафедрасының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі Шакенов Ардақ Ордашұлы.

Рецензенттер:

1. Қазақстан Республикасы ІІМ Қарағанды академиясы Жедел-іздестіру қызметі кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы Лакбаев Қанат Саметұлы.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Орталық аймақтық ӘТБ бастығының орынбасары, заң ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі Тажин Талғат Болатұлы.

 

В 10:00 часов:

Соискатель – Токубаев Куандык Зайруллаевич.

Тема диссертации – специальная тема, содержащая государственные секреты.

Научный консультант:

Начальник Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, профессор, полковник полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич.

Эксперт из состава Диссертационного совета – начальник кафедры криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, к.ю.н., профессор, полковник полиции Шакенов Ардак Ордашевич.

Рецензенты:

1.Профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, доктор юридических наук Лакбаев Канат Саметович.

2.Заместитель начальника Центрального регионального ВСУ МВД Республики Казахстан кандидат юридических наук, подполковник полиции Тажин Талгат Болатович.

2016 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының 6D030300 «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңесінде келесі докторлық диссертациялар қорғалады: (Қарағанды қ., Ермеков көш., 124)

Сағат 14:00-де:

Ізденуші – Амангелдиев Дархан Амангелдіұлы.

Диссертация тақырыбы – мемлекеттік құпияларды қамтитын арнайы тақырып.

Ғылыми кеңесші:

Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы Жедел-іздестіру қызметі кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Шаймұқанов Ахметқали Дүйсетайұлы.

Диссертациялық кеңестің құрамынан сарапшы – Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы Қылмыстарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру кафедрасының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты Қалиев Асқар Қадырұлы.

Рецензенттер:

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің Канцеляриясы басшысының орынбасары, заң ғылымдарының докторы, профессор Сарсенбаев Талғат Есенәліұлы.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кіріс комитеті Сотқа дейінгі тергеп-тексеру департаметінің қаржы саласындағы құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру басқармасы басшысының орынбасары, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Тұрлыбаев Орын Нұржанұлы.

 

В 14:00 часов:

Соискатель – Амангельдиев Дархан Амангельдиевич.

Тема диссертации – специальная тема, содержащая государственные секреты.

Научный консультант:

Профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова доктор юридических наук, профессор Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич.

Эксперт из состава Диссертационного совета – Начальник кафедры досудебного расследования преступлений Карагандинской Академии МВД Республики Казахстан имени Б.Бейсенова, кандидат юридических наук Калиев Аскар Кадырович.

Рецензенты:

1. Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Сарсенбаев Талгат Есеналиевич.

2. Заместитель руководителя управления расследования правонарушений в финансовой сфере Департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан кандидат юридических наук, доцент Турлыбаев Орын Нуржанович.

 

Заседание диссертационного совета №2

В Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека  Бейсенова состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Шегебаевой Айгерим Рысбаевнына тему: «Қазақстанның қылмыстық-құқықтық саясатында жеке өмірге қолсұғылмаушылық құқығын қамтамасыз ету» по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность.

Диссертация выполнена в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека  Бейсенова.  Язык защиты – казахский.

Рецензенты:

Джансараева Рима Еренатовна–Заведующий кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби доктор юридических наук, профессор;

Апахаев Нурлан Жылкайдарович – Заведующий кафедры История Казахстана и права Университета «Кайнар» кандидат юридических наук.

Научные консультанты:

Кулмуханбетова Бибигуль Аманжоловна – Начальник научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсеновакандидат юридических наук, доцент

Сыдыкова Лейла Чынтурганова – Проректор по международным связям Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина, доктор юридических наук, профессор(Киргизская Республика).

Защита состоится 24 декабря 2016 года в 10.00 ч. в диссертационном совете Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова по адресу: 100009, г. Караганда, улица Ермекова, 124.